Osiedle wizualizacja z góry bg
Osiedle wizualizacja bg P

1. Polityka Prywatności

W związku z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”), zobligowani jesteśmy przekazać następujące informacje dotyczące ochrony danych osobowych, istotne dla Klientów  i Kontrahentów na temat tego, w jaki sposób są gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane informacje o Klientach i Kontrahentach przez Damiana Świącik prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Budowlane „Częstobud” Damian Świącik.

 • Administratorem Twoich danych osobowych jest Damian Świącik prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Budowlane „Częstobud” Damian Świącik z siedzibą w Częstochowie adres: 42-200 Częstochowa, al. Bohaterów Monte Casino 40, NIP 949-146-28-25, REGON 240946636.
 • Dane kontaktowe – We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez nas oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych możesz kontaktować się z nami pod adresem email: biuro@grupadombud.pl lub pisemnie na adres: 42-200 Częstochowa, al. Bohaterów Monte Casino 40, z dopiskiem „Dane osobowe”. (zwana dalej: „Administratorem”).
 • Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.
 • Wszystkie dane osobowe są gromadzone oraz przechowywane zgodnie z przepisami rozporządzenia w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ogólne rozporządzenie o ochronie danych oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 • W przypadku kontaktu z Administratorem lub dokonaniem zakupu za pomocą witryny internetowej podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest podjęcie działań zmierzających do zawarcia umowy lub realizacja umowy pomiędzy Tobą, a Administratorem, (zwana dalej „Umową”), dla której przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne, tj. art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
 • Twoje dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie dla celów związanych z realizacją Umowy, celem podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem Umowy, zgłaszania reklamacji, odstąpienia od Umowy oraz komunikacji z Klientami, którzy zgłosili reklamację lub złożyli oświadczenie o odstąpieniu od umowy świadczenia Usług.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy nie będą możliwe.
 • Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez czas, w którym umowa będzie wykonywana, a także później – w zakresie przewidzianym przepisami prawa, tj. m.in. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z Umowy lub w związku z realizacją obowiązku archiwizacyjnego.
 • Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia, usunięcia, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz ograniczenia przetwarzania danych.
 • W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 • W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
 • Administrator nie stosuje plików cookies.
 • Zbiór zgromadzonych danych osobowych traktowany jest jako baza danych o wysokim stopniu bezpieczeństwa, przechowywany na serwerze zabezpieczonym zarówno przed dostępem zdalnym (informatycznym), jak i fizycznym. Spółka wdrożyła odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku naruszenia praw i wolności Klientów i Kontrahentów. Ponadto wszystkie osoby przetwarzające na użytek Portalu dane osobowe Użytkowników posiadają stosowne upoważnienia wydane przez administratora danych osobowych w zgodnie z art. 29 RODO.
 • Dane o szczególnym znaczeniu – w szczególności wszelkiego rodzaju hasła – przesyłane są za pośrednictwem protokołu szyfrowanego SSL.

 

Przetwarzamy dane w różnych sytuacjach biznesowych opisanych w naszej polityce. Poniżej znajdziesz informacje na temat celów przetwarzania oraz podstaw prawnych.

 

Cel przetwarzania Podstawa prawna przetwarzania
Podjęcie niezbędnych działań przed zawarciem umowy, zawarcia i wykonania umowy oraz świadczenia usług zgodnie z umową Art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest dochodzenie roszczeń i obrona jego praw.
Dla celów marketingowych Administratora, w tym profilowania dla celów marketingowych i w celach analitycznych. Art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes administratora, lub art. 6 ust. 1 lit. a – udzielona zgoda.
Dla celów marketingowych, w tym celów analitycznych i profilowania osób trzecich, w tym partnerów Administratora. Art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda, w razie nieudzielenia zgody dane osobowe nie są przetwarzane w tym celu.
Spełnienie ciążących na Administratorze obowiązków prawnych wynikających z właściwych przepisów prawa. Art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia wymogów prawnych, którym Administrator podlega.
Ewentualnie w celu dochodzenia roszczeń związanych z zawartą z Panią/Panem umową / świadczonymi usługami. Art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest dochodzenie roszczeń i obrona jego praw.

 

Konkretny cel i podstawa przetwarzania są podawane w odrębnej informacji kierowanej do osób, których dane dotyczą.