Budynek w tle
Regulamin Konkursu „Rymuj o NOWEJ i wygraj rower”
Strzałka Poprzedni Następny Strzałka

REGULAMIN KONKURSU „Rymuj o NOWEJ i wygraj rower” organizowanego przez Przedsiębiorstwo Budowlane „Częstobud”

 

 • 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Konkurs „Rymuj o NOWEJ i wygraj rower” (dalej „Konkurs”) ma charakter promocyjny.
 2. Organizatorem Konkursu jest Damian Świącik prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Budowlane „Częstobud” Damian Świącik z siedzibą w Częstochowie adres: 42-200 Częstochowa, al. Bohaterów Monte Casino 40, NIP 949-146-28-25, REGON 240946636.
 3. Konkurs trwa od 13.08.2021 r. do 18.08.2021 r.
 4. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, Organizator powoła Komisję Konkursową. W skład Komisji Konkursowej wejdą osoby delegowane przez Organizatora.
 • 2. UCZESTNICY
 1. Konkurs jest przeznaczony wyłącznie dla osób fizycznych.
 2. Organizator ma prawo weryfikacji spełniania warunków uczestnictwa w Konkursie. W tym celu może żądać od Uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów. Niespełnienie warunków Konkursu powoduje wykluczenie danego Uczestnika z Konkursu.
 3. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.

 

 • 3. ZASADY KONKURSOWE
 1. Aby wziąć udział w Konkursie, należy na numer telefonu 504503924 (opłata zgodna z taryfą operatora) wysłać rymowany tekst, zawierający frazę Nowa Częstochowa lub jej odmiany. W konkursie wezmą udział sms wysłane od godziny 12:00 13.08.2021 r. do godziny 18:00 18.08.2021 r.
 2. Komisja konkursowa na podstawie przesłanych zgłoszeń wybierze trzy najbardziej kreatywne teksty i dwa hasła dodatkowe, oddające charakter osiedla Nowa Częstochowa. Trzem najbardziej kreatywnym tekstom przyznane zostaną odpowiednio miejsca: pierwsze, drugie, trzecie.
 3. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi na scenie, w czasie Inauguracji 29. Dni Częstochowy, które odbędą się 18 sierpnia 2021 roku na Starym Rynku w Częstochowie, między godziną 19:00 a 20:30.
 4. Organizator w pierwszej kolejności wykona połączenie telefoniczne na numer telefonu, z którego otrzymał tekst, któremu przyznano miejsce pierwsze. W przypadku nieudanej próby kontaktu telefonicznego Organizator wykona połączenie na numer telefonu, z którego otrzymał tekst, któremu przyznano miejsce drugie. W przypadku nieudanej próby kontaktu telefonicznego Organizator wykona połączenie na numer telefonu, z którego otrzymał tekst, któremu przyznano miejsce trzecie. W przypadku nieudanej próby kontaktu telefonicznego Organizator wykona kolejno połączenia na numery telefonów, z których wysłano hasła wybrane jako dodatkowe, powtarzając powyższą procedurę.
 5. Przez nieudaną próbę kontaktu telefonicznego, o której mowa w ust. 4 rozumie się nieudaną próbę połączenia z powodu: nie odbierania połączenia przez co najmniej 6 długich sygnałów nieprzerywanych, nie odbierania połączenia na skutek zajętej linii telefonicznej (krótkie sygnały przerywane), włączenia się poczty głosowej, braku możliwości połączenia na skutek wyłączenia telefonu bądź na skutek znajdowania się aparatu telefonicznego poza zasięgiem sygnału operatora.
 6. Warunkiem otrzymania nagrody głównej oraz nagród dodatkowych jest odebranie telefonu, zgodnie z zasadami opisanymi w ust. 4 i ust. 5, przebywanie w tym czasie na terenie trwania imprezy „Inauguracja 29. Dni Częstochowy”, czyli na Starym Rynku w Częstochowie i podejście do organizatora konkurs – na scenę, na której odbywać będzie się wręczenie nagród.
 7. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby zaangażowane w organizację lub przeprowadzenie Konkursu, a także pracownicy Organizatora (w tym osoby świadczące pracę na podstawie umowy o pracę lub na podstawie jakiegokolwiek stosunku cywilnoprawnego), jak również członkowie najbliższej rodziny w/w osób, tj. ich małżonkowie, rodzice, rodzice małżonków, wstępni, zstępni, rodzeństwo oraz osoby pozostające w nimi w stosunku przysposobienia.
 8. Uczestnik Konkursu, przesyłając zgłoszenie do udziału w Konkursie, zapewnia, że przesłane przez niego hasło jest wynikiem jego osobistej twórczości, co oznacza, że nie narusza jakichkolwiek praw osobistych lub majątkowych osób trzecich. W przypadku gdy, Odpowiedź przesłana przez Uczestnika będzie naruszać jakiekolwiek prawa osób trzecich, Uczestnik zobowiązany będzie do pokrycia wszelkich roszczeń osób trzecich skierowanych przeciwko Organizatorowi.
 • 4. NAGRODY
 1. Zwycięzca konkursu, który zostanie wyłoniony zgodnie z zasadami opisanymi w §3 otrzyma rower MTB o wartości rynkowej 1200 zł brutto oraz zestaw gadżetów reklamowych Nowa Częstochowa.
 2. Osoby, które zajęły miejsce 2, 3 oraz autorzy haseł dodatkowych otrzymają zestawy gadżetów reklamowych Nowa Częstochowa.
 3. W przypadku, gdy zwycięzcą konkursu będzie osoba, która nie ukończyła 18 roku życia, nagroda zostanie wydana opiekunowi prawnemu lub rodzicowi.
 4. Zdobyte nagrody nie podlegają wymianie na ich równowartość pieniężną ani na inne produkty.
 5. Zwycięzca Konkursu nie ma prawa do przeniesienia prawa do nagrody na osoby trzecie.
 6. Nagroda główna oraz nagrody dodatkowe zostaną wręczone 18.08.2021 w czasie imprezy inaugurującej 29. Dni Częstochowy, która będzie się odbywać na Starym Rynku w Częstochowie.
 7. Warunkiem niezbędnym do odebrania przez Zwycięzcę Konkursu przyznanej Nagrody jest własnoręczne podpisanie u przedstawiciela Organizatora, który będzie wręczał nagrodę, prawidłowo wypełnionego protokołu odbioru Nagrody. Wzory protokołów odbioru Nagród stanowią załącznik do niniejszego Regulaminu. W przypadku odmowy podpisania protokołu odbioru Nagrody przez Zwycięzcę Konkursu, Nagroda nie zostanie wydana i pozostaje do dyspozycji Organizatora.
 8. Rynkowa wartość nagrody, jaką Uczestnik może otrzymać w ramach Konkursu jednorazowo nie przekroczy równowartości 2 000 zł (słownie: dwóch tysięcy złotych). Nagrody w Konkursie są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 • 5. PRAWA AUTORSKIE
 1. Wszystkie teksty powstałe w ramach Konkursu i nadesłane do Organizatora będą stanowić wyłączną własność Organizatora, a autorskie prawa majątkowe zostają przez Uczestników Konkursu przeniesione na Organizatora na wszystkich polach eksploatacji znanych w dniu sporządzenia niniejszego Regulaminu, w szczególności na polach eksploatacji wymienionych w ust. 2, z chwilą wysłania przez Uczestnika wiadomości sms zawierającej stworzony tekst. Przeniesienie praw autorskich na Organizatora następuje bez wynagrodzenia dla Uczestnika – twórcy.
 2. Przeniesienie praw autorskich, o którym mowa w ust. 1 następuje w szczególności na następujących polach eksploatacji:

1) prawo do używania, kopiowania, utrwalania, rozpowszechniania w szczególności w sieci lokalnej Organizatora;

2) prawo do korzystania z utworu przez Organizatora;

3) prawo do trwałego i czasowego utrwalania i zwielokrotnienia utworu w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w tym w szczególności techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

4) prawo do tłumaczenia, przystosowywania, modyfikacji, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian;

5)  prawo do obrotu oryginałem lub egzemplarzami na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

6) prawo do publikacji dowolną techniką, w tym pisemną, elektroniczną, internetową, elektroniczną i wizualną;

7) prawo do publicznego wykonania, wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia oraz nadawania i reemitowania, a także publicznego udostępniania utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w sieci internet;

8) prawo do wprowadzenia do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i multimedialnej.

 1. Organizatorowi przysługuje prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego.
 2. Organizator upoważniony jest do dokonywania zmian utworu(ów) wg własnego uznania.
 3. Przeniesienie praw, o których mowa powyżej, nie jest ograniczone czasowo, ani terytorialnie tzn. odnosi się zarówno do terytorium Polski, jak i do terytoriów wszystkich innych państw.

 

 

 • 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE – REKLAMACJE
 1. Reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać do Organizatora na piśmie na jego adres lub w wiadomości e-mail na adres biuro@grupadombud.pl wraz z opisem reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty wystąpienia podstawy reklamacji, a w każdym razie nie później niż w terminie 14 dni od dnia zakończenia Konkursu. Reklamacje rozstrzyga Komisja Konkursowa. Reklamacje zgłoszone po terminie określonym powyżej nie będą rozpatrywane, a Uczestnikowi przysługuje prawo dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.
 2. Z zastrzeżeniem kolejnych ustępów, Organizator może wprowadzić zmiany do Regulaminu wyłącznie z ważnych powodów, jakimi są:
 3. zmiana przepisów prawa mająca bezpośredni wpływ na treść Regulaminu;
 4. nałożenie na Organizatora przez organy władzy publicznej określonych obowiązków, mających bezpośredni wpływ na treść Regulaminu;
 5. zmiana danych dotyczących Organizatora;
 6. usprawnienie działania Konkursu;
 7. poprawienie ochrony prywatności Uczestników.
 8. Zmiana w Regulaminie nie może ograniczyć lub uszczuplić praw nabytych uprzednio przez Uczestników w związku z udziałem w Konkursie.
 9. Wszelkie zmiany w Regulaminie Organizator zamieści na stronie internetowej www.nowaczestochowa.pl
 10. Regulamin Konkursu jest dostępny na www.nowaczestochowa.pl oraz w biurze Organizatora konkursu, mieszczącym się w Częstochowie przy ulicy Okulickiego, przed placem budowy osiedla Nowa Częstochowa.

 

 • 7. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
 1. W celu przeprowadzenia Konkursu Organizator będzie przetwarzał niezbędne dane osobowe Uczestników (numer telefonu, imię, nazwisko), a w przypadku Zwycięzcy Konkursu dane osobowe (imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu). Dane te będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Konkursu, w tym w celu wydania nagród Uczestnikom, którzy zwyciężyli w Konkursie, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz realizacji obowiązków podatkowych. Podstawą prawną przetwarzania udostępnionych danych jest uczestnictwo w Konkursie zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, dla którego realizacji przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne.
 2. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w Konkursie. Niezwłocznie po zrealizowaniu celów, jakim dane osobowe Uczestników i Zwycięzcy służyły, dane te będą trwale usunięte, z zastrzeżeniem postanowień odrębnych przepisów prawa.
 3. Dane osobowe Uczestników i Zwycięzcy będą przetwarzane zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych oraz innymi obowiązującymi aktami prawa. Uczestnik Konkursu ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, do ich poprawiania, uzupełniania, sprostowania, przenoszenia a także do żądania ich usunięcia. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator, tj. Damian Świącik prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Budowlane „Częstobud” Damian Świącik z siedzibą w Częstochowie adres: 42-200 Częstochowa, al. Bohaterów Monte Casino 40, NIP 949-146-28-25, REGON 240946636. Organizator przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z polskimi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych i Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”)
 4. Udostępnione dane osobowe będą przetwarzane przez cały czas trwania Konkursu, a także później, tj. do czasu upływu terminów reklamacyjnych lub procedury reklamacyjnej, jeżeli zostanie wszczęta.
 5. Organizator realizuje względem Uczestników Konkursu obowiązek informacyjny wynikający z regulacji art. 13 i 14 RODO.
 6. Organizator zapewnia bezpieczeństwo, ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych wszelkich danych, w których posiadaniu znajdzie się w związku z realizacją Konkursu.
 7. Pełna informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zamieszczona jest na stronie internetowej Organizatora pod adresem: www.nowaczestochowa.pl/polityka-prywatnosci.